Đóng

Bruno Fach

Bruno Fach (1906-1978) là một nhà điêu khắc phong cách Art Deco người Áo. Tác phẩm của ông thành công ở các thể loại trừu tượng, lập thể và chủ nghĩa hiện thực.

Tổng hợp: Trâm Anh Art